ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

15/1/2020, Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικό

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

19/2/2020, Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικό

ΜΑΡΤΙΟΣ

18/3/2020, Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικό

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/4/2020, Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικό

23/4/2020, Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικό